Zásady ochrany súkromia

Spoločnosť Glynn Brothers Chemicals Prague, s.r.o., ktorej sídlo je na adrese K Betáni 1092/19, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 41196074, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, zložka 3224/MSPH (ďalej tiež ,,My“ alebo ,,dodávateľ“) ako prevádzkovateľ osobných údajov si vás týmto dovoľuje informovať o nižšie špecifikovanom zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia.

Nižšie v texte sa dozviete najmä:

a) Aké vaše osobné údaje spracovávame;
b) Na aký účel a akým spôsobom budú vaše osobné údaje spracovávané;
c) Komu môžu byť vaše osobné údaje odovzdané;
d) Ako dlho budú vaše osobné údaje spracovávané;
e) Aké sú vo vzťahu k ochrane osobných údajov vaše práva.

Po prečítaní nasledujúcich informácií sa teda dozviete viac o tom, ako zhromažďujeme, ukladáme, používame a zverejňujeme osobné údaje o vás pri interakcii alebo používaní našich webových stránok, ako aj v našej kancelárii alebo v rámci akejkoľvek súvisiacej činnosti.

  1. Aké vaše osobné údaje spracovávame?

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú zaobchádzania s osobnými údajmi, ktoré o vás zhromažďujeme pri využívaní našich webových stránok, po kontaktovaní z vašej strany akýmkoľvek spôsobom (napr. prostredníctvom e-mailu, webových formulárov, telefonického hovoru a pod.).

Dodávateľ spracováva iba osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete (napr. s cieľom uzatvorenia zmluvy, spätného kontaktovania a pod.).

Ak nás budete kontaktovať prostredníctvom webových stránok, najmä pokiaľ vykonáte odoslanie kontaktného formulára, môžete byť požiadaní o vyplnenie určitých údajov o vašej osobe. Týmito údajmi môžu byť najmä:

  1. Vaše krstné meno a priezvisko;
  2. E-mailová adresa;

Takisto v prípade osobnej návštevy našej kancelárie môžete byť požiadaní o poskytnutie vašich osobných údajov uvedených vyššie.

Na našich webových stránkach používame tzv. cookies¹. Cookies používame na našich webových stránkach iba na účely umožnenia vášho pohybu (navigácie) po našich webových stránkach, s cieľom ľahšieho využívania jej základných funkcií a s cieľom analýzy návštevnosti webovej stránky a používania našej webovej stránky, aby sme pre vás vylepšili jej fungovanie či zlepšili prehľadnosť obsahu umiestneného na našich stránkach. Viac informácií nájdete v dokumente nazvanom Informácie o používaní cookies dostupnom na http://umeleslzy.sk/cookies/.

  1. Ako využívame tieto osobné údaje (účel spracovania)?

Všetky údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich webových stránok, e-mailovej správy, telefonického hovoru, priamo v našej kancelárii a pod. najmä s cieľom uzatvorenia zmluvy alebo informovania o našich službách, využívame len na to, aby sme vás kontaktovali späť a poskytli vám informácie, o ktoré ste nás požiadali alebo na účely uzatvorenia či plnenia zmluvy. 

Poskytnutie osobných údajov na účely odpovede na vami vznesené otázky alebo požadované informácie či na účely plnenia zmluvy sú našou zmluvnou požiadavkou a ich neposkytnutie môže mať za následok neposkytnutie požadovanej informácie alebo neuzatvorenie zmluvy, prípadne nemožnosť jej riadneho plnenia, spôsobené vaším zavinením.

  1. Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje spracováva ako prevádzkovateľ dodávateľ. Vaše osobné údaje ďalej môžu byť na vyššie špecifikované účely odovzdané koncovým firmám (ďalej aj ,,subdodávateľ“) s cieľom sprostredkovania pracovného pomeru.

Vaše osobné údaje neposkytujeme ani neodovzdávame tretím subjektom s výnimkou vyššie uvedených subjektov, externých zamestnancov a iných poskytovateľov služieb, ktorých zamestnávame na plnenie úloh v našom zastúpení.

S cieľom ochrany našich oprávnených záujmov si vyhradzujeme právo na uchovanie, prístup a zverejnenie všetkých informácií, ktoré sú nevyhnutné na dodržanie právnych predpisov, alebo s cieľom ochrany našich oprávnených záujmov v rámci prípadného súdneho konania alebo s cieľom ochrany majetku alebo bezpečnosti dodávateľa alebo jeho zamestnancov či klientov.

  1. Aký je čas spracovania vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracovávame v čase, počas ktorého vám poskytujeme naše služby či plníme vzájomnú zmluvu alebo v čase, na ktorý bol udelený váš súhlas so spracovaním osobných údajov, prípadne v čase nevyhnutnom na plnenie archivačných alebo iných povinností podľa platných právnych predpisov, ktorými sú napríklad zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o účtovníctve alebo zákon o archívnictve. Po ukončení (resp. splnení) zmluvy môžeme vaše osobné údaje uchovávať tiež s cieľom ochrany oprávnených záujmov Spoločnosti, a to počas trvania premlčacích lehôt, prípadne tiež počas trvania procesných lehôt určených na uplatnenie našich alebo vašich práv v prípadnom súdnom či inom konaní.

  1. Akým spôsobom sú vaše osobné údaje zabezpečené?

Dodávateľ používa vhodné technické, organizačné a administratívne bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Týmito opatreniami sú vaše osobné údaje chránené pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenami či zničením.

  1. Aké sú vaše práva vo vzťahu k ochrane osobných údajov?

Vaše práva k nami vykonávanému spracovaniu vašich osobných údajov sú nasledujúce:

a) Právo na prístup k vašim osobným údajom;
b) Právo na opravu vašich osobných údajov;
c) Právo na výmaz vašich osobných údajov;
d) Právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;
e) Právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov;
f) Právo podať sťažnosť na spracovanie vašich osobných údajov;
g) Právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Nižšie je bližšie vysvetlený obsah vašich jednotlivých práv tak, aby bolo možné utvoriť si o ich obsahu bližší obraz. Všetky vaše práva môžete uplatniť tak, že nás budete kontaktovať na e-mailovej adrese pharm@gbc-prague.cz. Sťažnosť v zmysle písmena f) možno podať na Úrade na ochranu osobných údajov www.uoou.cz.

a) Právo na prístup k osobným údajom

Obsahom tohto práva je možnosť kedykoľvek nás požiadať o potvrdenie, či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracovávané, a ak sú, na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho budú spracovávané, z akého zdroja boli osobné údaje získané, či dochádza na základe spracovania vašich osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane profilovania, a napokon, či existuje právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania či vzniesť námietku.

b) Právo na opravu vašich osobných údajov

Obsahom tohto práva je možnosť kedykoľvek nás požiadať o opravu či doplnenie vašich osobných údajov pre prípad, že sú nepresné či neúplné.

c) Právo na výmaz vašich osobných údajov

Obsahom tohto práva je naša povinnosť vymazať vaše osobné údaje ak:

a) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
b) z vašej strany dôjde k vzneseniu námietok proti spracovaniu, pričom neexistujú žiadne oprávnené dôvody na spracovanie;
c) je spracovanie protiprávne;
d) existuje naša zákonná povinnosť vymazať vaše osobné údaje.
d) Právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov

Náplňou tohto práva je, že v prípade určitých sporných otázok týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sme povinní obmedziť spracovanie vašich osobných údajov, ak nás o to požiadate. Toto obmedzenie znamená, že vami vybrané osobné údaje označíme a zaistíme, aby neboli naďalej spracované inak, ako ich uložením. To neplatí, ak nastane niektorá z výnimiek predpokladaná právnymi predpismi.

Spornými otázkami v zmysle vyššie uvedeného môže byť skutočnosť, že:

a) popierate presnosť osobných údajov, pričom spracovanie osobných údajov bude obmedzené v čase potrebnom na overenie presnosti spracovania osobných údajov;
b) spracovanie je protiprávne a vy odmietate výmaz osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
c) dodávateľ už vaše osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, vy však tieto osobné údaje požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov (právo na obmedzenie spracovania tak chráni vaše záujmy, pretože dodávateľovi zakazuje ich vymazanie); alebo
d) ste vzniesli námietku proti spracovaniu osobných údajov, pričom spracovanie osobných údajov bude obmedzené, kým nebude overené, či oprávnené dôvody dodávateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa pominú dôvody pre obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, obmedzenie spracovania bude dodávateľom neodkladne zrušené.

e) Právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov

Obsahom tohto práva je možnosť vznesenia námietky z vašej strany proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré spracovávame aj naďalej po skončení zmluvy alebo uplynutí času, na ktorý bol udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, splnenia našej právnej povinnosti a pod., a to na základe právneho titulu oprávneného záujmu. Oprávneným záujmom dodávateľa môže byť napríklad uchovanie osobných údajov s cieľom efektívnej obrany dodávateľa v prípadnom súdnom či inom konaní či hájenia ich práv a oprávnených záujmov.

Dodávateľ nie je oprávnený naďalej spracovávať vaše osobné údaje, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak spracovávame vaše osobné údaje len na účely priameho marketingu, ste oprávnení kedykoľvek vzniesť námietky proti takému spracovaniu osobných údajov. V prípade, že takú námietku vznesiete, nebude dodávateľ vaše osobné údaje na účely priameho marketingu už naďalej spracovávať.

f) Právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov

V niektorých kategóriách osobných údajov (napr. spracovanie e-mailovej adresy dotknutej osoby na zodpovedanie vašich otázok, ak ste s nami neuzatvorili žiadnu zmluvu) je nevyhnutné, aby bol z vašej strany udelený súhlas so spracovaním osobných údajov na jeden či viac konkrétnych účelov. Ak bol z vašej strany udelený súhlas so spracovaním vybraných kategórií osobných údajov, ktorých spracovanie nie je nevyhnutné na účely splnenia zmluvy (resp. na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na vašu žiadosť), splnenie právnej povinnosti dodávateľa, ochranu životne dôležitých záujmov inej fyzickej či právnickej osoby, splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany oprávnených záujmov dodávateľa či tretej strany, ste oprávnení kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ak budete chcieť odvolať svoj súhlas so spracovaním vybraných kategórií osobných údajov, ku ktorým ste dali už skôr svoj výslovný či konkludentný súhlas (napr. tým, že ste nám poslali na zodpovedanie svoju otázku), stačí v otváracích hodinách osobne kontaktovať pracovníka v našej kancelárii JK complete s.r.o, na adrese A. Křížka 145, Vodňany I, 389 01, Česká republika alebo zaslať e-mailovú správu, v ktorej odvolávate svoj súhlas so spracovaním vybraných kategórií osobných údajov na pharm@gbc-prague.cz s uvedením osobných údajov, pri ktorých si neprajete, aby sme ich naďalej spracovávali. Na urýchlenie vybavenia vašej žiadosti vám odporúčame do predmetu e-mailovej správy uviesť „odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov“.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nemá tiež vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré dodávateľ spracováva na základe iného právneho titulu.

Dodávateľ si vás však dovoľuje upozorniť, že vaše osobné údaje spracovávame primárne na základe iných právnych titulov, ako je udelenie vášho súhlasu s ich spracovaním. Toto právo teda môžete prakticky využiť v prípade, že ste nás predtým kontaktovali napr. prostredníctvom e-mailovej správy so svojou otázkou, podnetom či pripomienkou, ak ste s nami predtým neuzatvorili zmluvu, v  rámci ktorej ste nám svoju e-mailovú adresu poskytli ako povinnú náležitosť zmluvy.

Ak budete mať akékoľvek otázky k tomuto textu alebo k spracovaniu vašich osobných údajov, môžete dodávateľa kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom e-mailu: pharm@gbc-prague.cz.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné odo dňa 25. 5. 2018.

Glynn Brothers Chemicals Prague, s.r.o.

 

¹ Cookie sa rozumie krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia.